คุรุสภาจัดให้ตามคำขอเยียวยาครูเอกชน ที่อยู่ในทะเบียนสอน แต่ไม่มีใบอนุญาตฯ ซึ่งยื่นความประสงค์แล้ว 20,000 คน เรียน 3 ภาคจบ 

          เมื่อวันที่ 6 ก.ค.54 นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภา ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดโครงการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ให้แก่ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นั้น ขณะนี้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ได้ส่งรายชื่อครูที่จบปริญญาตรี แต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และประสงค์จะเรียน ป.บัณฑิต เข้ามาที่ สช.ประมาณ 20,000 คน ดังนั้น สช.จะประสานงานกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ ที่เปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิต และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้มาทำข้อตกลงกับ สช.ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ ตั้งอยู่ โดยมีทั้งครูสายสามัญศึกษา ครูอาชีวศึกษา และครูชาวต่างชาติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถทำหนังสือขอเข้าร่วมโครงการฯ กับ สช.ได้ภายในสิ้นเดือน ก.ค.นี้ 

           "หลังจากปิดรับแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์จะเรียน ป.บัณฑิต ยอมรับว่าตกใจมาที่เห็นว่า สช.ยังมีครูที่ไม่มีใบอนุญาตฯเกือบ 20,000 คน จากที่คาดว่าจะมีประมาณ 7,000 คน อย่างไรก็ตามเมื่อ สช.ทำความตกลงกับมหาวิทยาลัยแล้ว ก็จะส่งรายชื่อผู้เรียนไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆตามที่ได้ตกลงร่วมกัน พร้อมทั้งส่งรายชื่อให้คุรุสภา เพื่อรับทราบ และเมื่อจบแล้วจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่อไป" 

           เลขาธิการ กช. กล่าวและว่า ขอยืนยันว่าผู้ที่เข้าเรียนในโครงการฯ นี้ เป็นครูที่บรรจุอยู่ในทะเบียนครูและสอนอยู่ในโรงเรียนเอกชนแล้ว ไม่มีบุคคลภายนอกเข้ามาปะปน ซึ่งการเรียน ป.บัณฑิตของครูโรงเรียนเอกชน จะเรียนทั้งหมด 3 ภาคเรียน โดยเริ่มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นี้ 

 

ที่มา สยามรัฐ

 

โรงเรียนศาสนศึกษา

110 กะลาพอ หมู่ 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทรศัำำพท์ 073-354067 ,073-354640 โทรสาร 073-354641
เว็ปไซด์  www.sasnasuksa.com 
อีเมล : sas_pn@opec.go.th

Medicare supplement insurance
free-counter-plus.com