สรุปโครงการต่างๆประจำปีการศึกษา 2552
โรงเรียนศาสนศึกษา
อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

                                                       ชื่อโครงการ

โครงการงานธุรการโรงเรียน
โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรโรงเรียน
โครงการรับน้องใหม่
โครงการอบรมเชิงวิชาการ"ศิษย์ที่เราต้องการ"
โครงการอนาคตกับมุมมองของนักเรียน
โครงการ Reading Contest
โครงการกีฬาภายในโรงเรียน
โครงการจัดบอร์ด
โครงการสานดวงใจห่วงใยน้องปอเนาะ
โครงการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและปลูกป่าชายเลน
โครงการอบรมจริยธรรม
โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและลำโพง
โครงการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
โครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โครงการสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป
โครงการน้ำดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียน
โครงการพบปะผู้ปกครอง
โครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
โครงการคณิต วิทย์ ศิลป์
โครงการคิดเลขเร็ว
โครงการกระเป๋าใบเล็ก
 

 

โรงเรียนศาสนศึกษา

110 กะลาพอ หมู่ 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทรศัำำพท์ 073-354067 ,073-354640 โทรสาร 073-354641
เว็ปไซด์  www.sasnasuksa.com 
อีเมล : sas_pn@opec.go.th

Medicare supplement insurance
free-counter-plus.com