รับสมัครครูพี่เลี้ยง

            โรงเรียนศาสนศึกษา มีความประสงค์รับสมัครครูพี่เลี้ยงฝ่ายอนุบาล เข้าทำงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    รับสมัครครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ

            1. จบการศึกษาซานาวี
            2. เพศหญิง
            3. สามารถสอนสอนกีรออาตีพิจารณาเป็นพิเศษ

    เอกสารประกอบการสมัคร

             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
             สำเนาทะเบียนบ้าน
          สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา

          รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

          สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1ฉบับ

     ติดต่อ: โรงเรียนศาสนศึกษา โทร: 073 – 354067   ( สำนักงานฝ่ายมัธยม )

           ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองที่โรงเรียนศาสนศึกษา 110 หมู่ที่1 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 94110    www.sasnasuksa.com  facebook/sasnasuksa school

    หมายเหตุ ผู้สมัครควรให้เบอร์โทรติดต่อได้สะดวกไว้ด้วย  และเตรียมตัวการสอบปฏิบัต เพื่อโอกาสที่ดีของท่าน 

 

โรงเรียนศาสนศึกษา

110 กะลาพอ หมู่ 1 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
โทรศัำำพท์ 073-354067 ,073-354640 โทรสาร 073-354641
เว็ปไซด์  www.sasnasuksa.com 
อีเมล : sas_pn@opec.go.th

Medicare supplement insurance
free-counter-plus.com